BMI_SBI_anvisning_key_visual_776x243

Ny SBi-anvisning om tage: Få et overblik over ændringerne her

Den nye SBi-anvisning 273 beskriver generelle krav og anbefalinger til tage og tagdækninger i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2018. Vi har her samlet de vigtigste ændringer. Få adgang til hele anvisningen nederst på siden.

I den nye SBi-anvisning ”Tage- materialer, opbygning, egenskaber og detaljer” er der sket en sammenskrivning af det fugttekniske indhold fra SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger” og en række publikationer fra Tagpapbranchens oplysningsråd TOR. I forhold til de tidligere publikationer er der sket nogle enkelte ændringer og tilføjelser baseret på ny forskning og erfaringer fra de senere år.

 

Indhold:

 

Merisolering af ventilerede tagrum

På forskningsområdet afventes stadig de endelige resultater af et projekt vedrørende efterisolering af eksisterende ventilerede tagrum. De undersøgte parametre har været:

  • Tagkonstruktioner med og uden dampspærre
  • Isoleringstykkelser
  • Isoleringsmaterialer (uorganiske og organiske)

Indeklimaet har været styret ved tre forskellige fugtbelastningsklasser og der er målt temperatur, RF samt fugtindhold i trækonstruktionerne. Endelig har der været målt fugt, temperatur og træfugtindhold i et antal eksisterende huse.

Der mangler endnu bearbejdning af en del målinger, men det kan allerede nu fastslås, at den tidligere begrænsning af den samlede isoleringstykkelse til 150mm i efterisolerede tagrum falder bort. Der kan således nu efterisoleres uden tykkelsesbegrænsning med fleksibel isolering som fx plader eller løsfyld af mineraluld eller cellulosebaseret fibermateriale. I modsætning til tidligere kan efterisoleringen nu foretages uden etablering af dampspærre i loftkonstruktionen. Det er dog stadig en forudsætning, at tagrummet er velventileret og at fx et pudset loft er intakt og uden større luftutætheder. Endvidere må der ikke være spalter mellem isolering og spær mv. som kan tillade opstrømning af fugtig rumluft.  (Et såkaldt pind-op loft med gipsplader uden dampspærre kan normalt heller ikke antages at give den fornødne lufttæthed.)

Nødoverløb fra flade tage

I modsætning til oplysningerne i den gamle SBi-anvisning 224 er der i den nye anvisning gjort rede for vigtigheden og udførelsen af nødafløb fra flade tage afgrænset af murkroner – såkaldte badekar.

Der redegøres for hvorledes der skal etableres et nødafløbssystem som er uafhængigt af det normale afløbssystem, så der ikke sker skade på tilgrænsende bygningsdele ved eventuel opstuvning af vand på taget. Nødafløbssystemet skal træde i funktion, hvis der fx sker opstuvning, fordi tagafløb tilstoppes, fx af is, grene eller blade, eller hvis afløbssystemet blokeres ved skybrud. Nødafløbene skal sikre, at vandet aldrig kan stuve så højt op, at det kommer over inddækningerne på taget – typisk 150mm over færdig tagflade

Nødoverløbet kan udføres som en tagbrønd med forhøjelsesringe, der gennem en separat ledning fører vandet væk fra taget. Hvis nødafløb udformes som udspyere skal vandet ledes godt væk fra facaden. Nødafløb kan også udføres som en åbning i murkronen.

Byggefugt

I forhold til den tidligere SBi-anvisning 224 er der nu mere specifikt redegjort for hvorledes det skal undgås at indbygge byggefugt. Det fremhæves således, at arbejdet bør foregå i tørvejr og med afdækning af igangværende arbejder ved arbejdes ophør hver dag. Tagkomponenter, som leveres med pålagt tagdækning, skal strimles over samlingerne – umiddelbart efter oplægning. Alternativt skal der være afdækning over byggepladsen – mest sikkert i form af totalinddækning. 

Fald på flade tage etc.

Foruden det generelle krav om en hældning på min 1:40 er der i den nye anvisning vist forskellige former for etablering af fald ved hjælp af kiler etc. Det er i forhold til tidlige oplysninger i TOR publikationer sket en stramning af lunkekrav i forbindelse med skotrender, sammenskæringslinjer og kasserender. Lunkekravet er nu skærpet fra max 20mm til max 15mm. 

Profilerede stålplader og brand

En dampspærre i et stålpladetag anbringes normalt 50mm oppe i varmeisoleringen for at opnå et plant underlag for den efterfølgende isolering og for at beskytte dampspærren mod brand. Normalt anvendes en dampspærre af tagmembran (med svejste eller vulkaniserende samlinger) udlagt på varmeisolering eller plademateriale, fx cementspånplade. Denne løsning er velegnet til at skabe lufttæthed når den mekaniske fastgørelse gennembryder dampspærren. Anvendelse af PE-folier som dampspærre på stålpladetage er ikke længere muligt efter den nye anvisning.

Ved isolering med celleplast skal det nederste lag varmeisolering af brandtekniske grunde være udført af to lag mindst 25mm tyk mineraluld med forskudte samlinger.

I øvrigt findes i den nye SBi-anvisning de brandtekniske krav til isoleringsmaterialer ved forskellige anvendelser som er beskrevet i bilag 1-10 til bygningsreglementets vejledning til kap.5 Brand.

Dampspærrer

Formålet med en dampspærre angives nu i første række at have til formål at medvirke til at etablere bygningens (luft)tæthedsplan og i mindre grad at forhindre vanddampdiffusion op i kolde del af taget.

Hvis der ved isolering nedefra af en traditionel ventileret tagkonstruktion allerede findes en dampspærre – uanset dennes kvalitet - kan den bevares når der etableres en ny dampspærre under den nye isolering. Det er dog en forudsætning, at den eksisterende dampspærre kommer til at ligge højst 1/3 inde i konstruktionen regnet fra den varme side.

Dette betyder at den tidligere frygt for dobbelte dampspærrer nu er afmonteret.

Hvis en ventileret tagkonstruktion ændres til et varmt tag ved udvendig efterisolering og lukning af det ventilerede hulrum, så bliver den eksisterende tagmembran den nye dampspærre og den gamle dampspærre under isoleringen kan bevares. Forholdet mellem isolanserne af den nye og den oprindelige konstruktion dog være mindst 1,5:1.

Fugtadaptive dampspærrer

I forhold til oplysninger i SBi-anvisning 224 er der sket en væsentlig skærpelse hvad angår skyggeforhold på tagfladen. Dette skyldes, at erfaringen har vist, at ikke blot omgivende bygningsdeles skygge, men også selv mindre skyggegivende objekter i nærheden+ af tagfladen kan hæmme udtørringen. Det samme gælder solceller på taget. Det er nu også angivet som en forudsætning for funktionen, at den indvendige loftkonstruktion er diffusionsåben og har en diffusionsmodstand der er mindre end 10 GPa s m2 /kg.

Grønne tage

Der har ikke tidligere i SBi-anvisninger været omtalt de særlige forhold der gælder i forbindelse med grønne tage. I den nye SBi-anvisning er nu givet en række oplysninger vedrørende materialer til tagmembraner og bevoksning samt de vedligeholdsforanstaltninger som skal træffes, for at et grønt tag skal fungere som tiltænkt. Det omtales også, at på det brandtekniske område findes der i dag producenter som kan dokumentere, at deres produkter til ekstensive grønne tage kan klassificeres som B ROOF(t2) efter en dansk standard. Ved ekstensive grønne tage oplyses, at den underliggende tagmembran skal opfylde BROOF(t2) kravet, hvis det grønne tag skulle blive fjernet på et senere tidspunkt. Endelig er der angivet en række nye detaljer om den principielle opbygning af et grønt tag herunder vækstmedie, vegetation, dimensionering af fastgørelser etc.

Det er også nu fastslået at inddækningshøjden ved grønne tage skal være 200 mm.

Afslutning

I modsætning til tidligere SBi-anvisninger er der nu i forordet redegjort for begreberne ”skal” og ”bør”.

”Skal” betegner et forhold som der er krav/pligt til at efterleve medens ”bør” betyder at en løsning anbefales, men at der kan være andre løsninger -  under forudsætning at der foreligger erfaring eller dokumentation for et sådant valg eller udførelse.

Læs hele anvisningen

 

 

    Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.